Regulamin

Regulamin biegu Wągrowiecka Dycha

 1. ORGANIZATOR
 1. „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul.Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704,
 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec.
 1.  CELE
 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 2. Promocja miasta Wągrowca.
 3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 1 maja 2016 na Rynku w Wągrowcu.
 2. Dystans dla biegaczy wynosi:
  1. Bieg główny: 10 km,
  2. Biegi dziecięce: 200m, 600m, 1000m,
  3. Bieg młodzieżowy: 1000m.
 3. Start i meta znajdować się będą na Rynku w Wągrowcu.
 4. Starty nastąpią w godzinach:
  1. godzina 16:00 - biegi dziecięce – młodzieżowe,
  2. godzina 17:00 – bieg główny 10 km.
 5. Trasa prowadzić będzie ulicami miasta. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr. Biegi dzieci odbędą się na Rynku.

IV. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzinę 30 minut.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3. Zgłoszenie przyjmowane będą do 22 kwietnia 2016r.

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do  dnia 22 kwietnia 2016. Natomiast w dniu zawodów będzie możliwość zgłoszenia 20 zawodników biegów dla dorosłych. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 1 maja 2016 w biurze zawodów w godzinach 15:00 do 16:15.

7. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu. Biuro  będzie czynne w dniu zawodów w godzinach od 15:00 do 16:15.

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa:

 • w biegu na dystansie 10 km  - osoby, które ukończyły 16 rok życia do dnia imprezy
 • w biegu 1000m (młodzież w wieku 13-15 lat roczniki 2003-2001)
 • w biegu na dystansie 1000m (dzieci w wieku 10-12 lat roczniki 2006-2004)
 • w biegu na dystansie 600m (dzieci w wieku 7-9 lat roczniki 2007-2009)
 • w biegu na dystansie 200m (dzieci wieku 6 lat rocznik 2010 i młodsze)

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

4. W pakiecie startowym biegów, biegów dzieci i młodzieży uczestnicy otrzymują numer startowy, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal odlewany, napój oraz posiłek regeneracyjny.

5. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.

6. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia na przedniej części koszulki numeru startowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

9. Zawodnicy na mecie nie posiadający elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.

10. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników.

VII. OPŁATY

1. Opłata startowa za udział w biegu 10 km

- płatność dokonana do 22 kwietnia 2016 - 30 zł

- w dniu zawodów 30 zł

2. Udział w biegu dziecięcym i młodzieżowym wynosi 10 zł

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

4. Opłat można dokonywać:
- w dniu zawodów - gotówką w Biurze Zawodów (rejestracja musi zostać dokonana ponownie - 20 miejsc)

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24. Do 22 kwietnia 2016 do godziny 23:59 po tym terminie rejestracja elektroniczna nie będzie możliwa.

5. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów (tylko i wyłącznie osobiście).

6. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 22 kwietnia 2016 – osoba na którą pakiet jest przepisywany wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie www.biegwagrowiec.pl (bez dokonywania płatności). Następnie osoba, zrzekająca się pakietu wysyła email na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl z informacją z kogo na kogo pakiet zostaje przepisany.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 10 km będą uzyskane wyniki według elektronicznego pomiaru czasu brutto.

2. Nagrody w biegu 10 km -  Open 3 pierwszych zawodników w klasyfikacji kobiet i mężczyzn

3. Nagrody w biegach dziecięcych i młodzieżowych w każdej kategorii wiekowej chłopcy i dziewczynki – 3 miejsca

4. Puchary dla najlepszych zawodników w klasyfikacjach Mistrzostw Powiatu Wągrowieckiego w biegu ulicznym na dystansie 10km (1 miejsca kobiet i mężczyzn):

5. Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w biegu ulicznym na dystansie 10km – muszą być zameldowani na stałe na terenie powiatu wągrowieckiego oraz muszą odznaczyć podczas zgłoszenia rubrykę: Mieszkaniec Powiatu Wągrowieckiego.

6. Dodatkowe nagrody i klasyfikacje są uzależnione od hojności sponsorów.

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora - Maciej Łucyk tel. +48 791 808 392, Anna Kulikowska tel. +48 791 808 394.

2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.biegwagrowiec.pl oraz www.maratonczykpomiarczasu.pl

8. Oficjalne wyniki zostaną opublikowane do 7 maja 2016, bezpośrednio po zawodach będzie opublikowana nieoficjalna wersja.

9. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. „Wągrowiecka Dycha”. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.

10. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

11. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy.

Za sportowym pozdrowieniem

Organizatorzy