Regulamin

I Bieg na Zakończenie Lata

I. ORGANIZATOR

 „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul.Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Grupa Biegający Wągrowiec

II. CELE

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2. Promocja miasta Wągrowca

3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

4. Upowszechnienie biegania w terenie.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2015 w Wągrowcu Stadion OSiR ul.Kościuszki59.

2. Dystans dla biegaczy wynosi:

a) Bieg główny: 10 km

b) Biegi dziecięce: 200m, 600m, 800m

c) Bieg młodzieżowy: 1500m

3. Dystans marszu NW wynosi 10km.

4. Start i meta znajdować się będą na stadionie.

5. Starty nastąpią w godzinach:

a) godzina 08:15 - biegi dziecięce – młodzieżowe

b) godzina 10:00 – bieg główny 10 km oraz marsz NW 10 km.

6. Trasa przebiegać będzie ścieżkami przy jeziorze Durowskim. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr. Biegi dzieci odbędą się na stadionie.

IV. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzinę 30 minut oraz 2 godziny w marszu NW.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

 

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3. Łączna liczba Uczestników Biegu oraz marszu NW na 10 km jest ograniczona do 500 osób. W biegach dzieci jedyny limit to ostateczny termin zgłoszeń, który upływa 9 sierpnia 2015.

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą od 12 czerwca 2015 do dnia 16 sierpnia 2015. Natomiast w dniu zawodów będzie możliwość zgłoszenia 20 zawodników biegów dla dorosłych. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 23 sierpnia 2015 w biurze zawodów w godzinach 07:15 do 09:15.

7. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu. Biuro  będzie czynne w dniu zawodów w godzinach od 07:15 do 09:15. Biuro biegów dziecięcych i młodzieżowych czynne w godzinach 07:15-09:45

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa:

• w biegu na dystansie 10 km  - osoby, które ukończyły 16 rok życia do dnia imprezy

  • w biegu 1500m – młodzież w wieku 13-15 lat
  • w biegu na dystansie 800m – dzieci w wieku 10-12 lat
  • w biegu na dystansie 600m – dzieci w wieku 7-9 lat
  • w biegu na dystansie 200m – dzieci w wieku 6 lat i młodsze

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

4. W pakiecie startowym biegów, marszu NW 10 km, biegów dzieci i młodzieży uczestnicy otrzymują numer startowy, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal odlewany, napój oraz posiłek regeneracyjny.

 

5. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.

6. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia na przedniej części koszulki numeru startowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

9. Zawodnicy na mecie nie posiadający elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.

10. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników.

VII. OPŁATY

1. Opłata startowa za udział w biegu 10 km oraz marszu NW 10 km

- płatność dokonana do 16 sierpnia 2015 - 30 zł

- w dniu zawodów 50 zł

2. Udział w biegu dziecięcym i młodzieżowym wynosi 12 zł

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

4. Opłat można dokonywać:
- w dniu zawodów - gotówką w Biurze Zawodów (rejestracja musi zostać dokonana ponownie - 20 miejsc)

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24. Do 16 sierpnia 2015 do godziny 23:59 po tym terminie rejestracja elektroniczna nie będzie możliwa.

5. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów (tylko i wyłącznie osobiście).

6. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. Przepisanie pakietu na innego zawodnika będzie możliwe do 16 sierpnia 2015 do godz. 23:59 po tym terminie zmiana nie będzie możliwa.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 10 km oraz marszu NW 10 km będą uzyskane wyniki według elektronicznego pomiaru czasu brutto.

2. Nagrody w biegu 10 km -  Open 3 pierwszych zawodników w klasyfikacji kobiet i mężczyzn

3. Nagrody w biegach dziecięcych i młodzieżowych w każdej kategorii wiekowej chłopcy i dziewczynki – 3 miejsca

4. Dyplomy w kategorii marszu NW 10 km – Open 3 pierwszych zawodników w klasyfikacji kobiet i mężczyzn

5. Puchary dla najlepszych zawodników w klasyfikacjach Mistrzostw (1 miejsca kobiet i mężczyzn):

Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w biegach przełajowych na dystansie 10km
Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w marszu NW na dystansie 10km
Mistrzostwa Grupy Biegający Wągrowiec w biegach przełajowych na dystansie 10km

6. Dyplomy w kategoriach wiekowych (pierwsze 3 miejsca):

K16, M16 – od 16 do 29 lat                       

K30, M30 – od 30 do 39 lat

K40, M40 – od 40 do 49 lat

K50, M50 – od 50 do 59 lat

K60+ – od 60 lat

M60 – od 60 do 69 lat

M70+ - od 70 lat

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora - Maciej Łucyk tel. +48 791 808 392, Anna Kulikowska tel. +48 791 808 394.

2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.biegwagrowiec.pl oraz www.maratonczykpomiarczasu.pl

8. Oficjalne wyniki zostaną opublikowane do 30 sierpnia, bezpośrednio po zawodach będzie opublikowana nieoficjalna wersja.

9. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. I Bieg na Zakończenie Lata. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.

10. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

11. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Za sportowym pozdrowieniem

Organizatorzy

Pobierz regulamin I Biegu na Zakończenie Lata